آره زندگیم همینه

دیگه چاره ای ندارم

صبح تا شب این شده کارم

یا تو باشی و بخندم

یا نباشی و ببارم